ผลงานผู้อำนวยการ

VDO : ผู้อำนวยการและครู สู่การรวมพลังพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาใหม่ ภายใต้ ว.PA
VDO : เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหาร
VDO : เสียงสะท้อน “โรงเรียนชายขอบ” ผลกระทบ “โควิค-19”
VDO : ความเป็นผู้นำมืออาชีพ
VDO : ความคืบหนเาโครงการครูคุรุทายาท

VDO : ไม่ต้องตัดเสื้อโหลให้เรา ปล่อยให้เด็กและโรงเรียนเล็กเติบโต

การพัฒนารูปแบบการหนุนเสริมโรงเรียน

You missed