งานบุคลากร

นายศุภโชค ปิยะสันติ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวณัฐรดี สิทธิกัน
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางขวัญจิตร จันทิพย์
ครูประจำชั้นอนุบาล
นางสาวนงลักษณ์ บุญระชัยสวรรค์
ครูประจำชั้นอนุบาล
นางสาวณัฐชยา ปันก่อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวจิรัญญา ร่องตอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวปวีณา คำฟู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวกิตติลักษณ์ วงษาหาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายธนันชัย ใจคล่องแคล่ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางลัดดาวัลย์ไสยวรรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวกนกวรรณ จันทร์เนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายอนุศักดิ์ ฮงประยูร
ครูสนับสนุนการสอน แผนกประถม
นางสาวปียาภรณ์ กิ่งแก้ว
ครูสนับสนุนการสอน แผนกประถม
นางสาวธมลวรรณ มากปรางค์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
นายมงคล ดิลกอุดมฤกษ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
นายวัชรินทร์ ฤทธิรักษ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นายสุธี วงค์คำปัน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นายวรุตม์ คู่พิทักษ์ขจร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวกัลยารัตน์ อนุรุส
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นายไพรสน บุตรมี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นายภาณุพงศ์ เปาวัลย์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
นายพริษศ์ ไพรี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวกมลวรรณ สุวรรณมงคล
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายเกรียงไกร ไชยวงค์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวเสาวลักษณ์ นาใจ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นายมนตรี คำเงิน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นายพนม สมยง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางจันจิรา ชัยภูวนารถ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นายชาญชัย ก้อใจ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวภิญประภา ใจทน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางทศพร สมยง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายอานนท์ ทนุตัน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นางรุ่งทิวา จันทาพูน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาววิลาวัลย์ อุ่นนันกาศ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาววนัดดา ปัญญาทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

You missed