เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

O01-O09 ข้อมูลพื้นฐาน

O10-O17 การบริหารงาน

O18-O24 การบริหารงานงบประมาณ

O25-O28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O29-O33 การส่งเสริมความโปร่งใส

O34-O41 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O42-O43 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต